شیرهای فشار شکن در سیستم های آبی نصب می شوند  تا فشار ورودی از شبکه آبرسانی که به طور کلی برای کارکرد مناسب سیستم های داخلی بسیار بالا و متغیر است را کاهش داده و تثبیت کنند. عمکرد کلی آن بر مبنای دو نیروی مخالف فنر برای باز کردن مسیر جریان و دیافراگم برای بستن مسیر صورت میگیرد.