عملگر (actuator) 146015-146014

  • برای شیرهای مستقل از فشار سری 146                                                                                                          

  • کنترل تدریجی 0 تا 10 ولت

  • دارای اتصال فلنج

  • محدوده دمایی : 30- تا 50 درجه سانتی گراد