عملگر (actuator) 145015-145016

  • برای شیرهای مستقل از فشار سری 145                                                                                         

  • کنترل تدریجی 0 تا 10 ولت

  • محدوده دمایی : 18- تا 50 درجه سانتی گراد

  • طول کابل :1 متر