• برای شیرهای مستقل از فشار سری 145

  •  کنترل ON/Off

  • حداکثر دما : 50 درجه سانتی گراد

  •  طول کابل: 80cm