شیر بالانسینگ

وظیفه این شیر، بالانس کردن سیستم های هیدرونیک به منظور جلوگیری از توزیع غیریکنواخت جریان آب در این سیستم ها می باشد. بالانس سیستم های هیدرونیک از آن جهت اهمیت دارد که در نبود آنها مشکلاتی برای این سیستم ها به وجود می آید که اصلی ترین آنها به شرح ذیل می باشد:

  • برخی بخش های ساختمان، بسیار گرم و برخی دیگر بسیار سرد می باشند.

  • مصرف انرژی بیش از حد انتظار است.

  • دمای اتاق ها دچار نوسان است و بازه تغییرات زیادی دارد.

مزایای شیرهای بالانسینگ:

  • کاهش مصرف انرژی

  • کاهش هزینه در مدت زمان کوتاه (زمان بازگشت سرمایه)

  • افزایش عمر تجهیزات پمپ به دلیل امکان عملکرد در دور پایین تر

  • افزایش عمر لوله و اتصالات به واسطه امکان حذف جریان اضافی

  • امکان اندازه گیری و به تبع آن تحلیل و بررسی عملکرد سیستم