در تونل هایی که امکان تهویه طبیعی میسر نمی باشد(معمولاً در تونلهای با طول بیش از 150متر)؛ لازم است از تهویه مکانیکی استفاده گردد. تهویه مکانیکی بسته به شرایط، به یکی از روش های طولی، عرضی و نیمه عرضی می تواند صورت گیرد.